Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği Ideathonu Kişiler Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“YAPI KREDİ”) ve Atölye Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“ATÖLYE”), Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği Ideathonu (“Ideathon”) başvurucuları ve katılımcıları kişisel verileri bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında birlikte “veri sorumlusu” sıfatına sahiptirler.

Hangi Kişisel Verilerinizi toplamaktayız?

Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği Ideathonu başvuru formlarını doldurduğunuzda bazı kişisel bilgilerinizi (örn: isim, soyisim, e-posta adresi, yaş, hangi şehirde yaşadığınız vb.) bizimle paylaşmaktasınız.

Bize iletmiş olduğunuz başvuru cevaplarında aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

ırk,
etnik köken,
siyasi düşünce,
felsefi inanç,
din, mezhep veya diğer inançlar,
kılık ve kıyafet,
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
biyometrik ve genetik veriler

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

YAPI KREDİ ve ATÖLYE;

-Hackathon program başvurularının değerlendirmek, ,
-Bu faaliyetlere ilişkin iletişimi sağlamak ve yürütmek,
-Çeşitli içerikler ve etkinlikler hakkında bilgilendirme ve duyuruların yapılması ile ATÖLYE bültenlerin iletilmesi,

amaçlarıyla tüm bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işleyebilecektir.

İşlenilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Hangi Amaçlarla Paylaşılabilir?

YAPI KREDİ ve ATÖLYE yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumlarına ve hukuken yetkili özel kişilere, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan sunucularda saklanacak şekilde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Herhangi bir veri aktarımı yaparken, verilerinizin gizliliğini ve korunmasını sağlamak için gereken önlemleri alacağız.


e. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği Ideathonu programına başvurusunun değerlendirilmesi ve Ideathon’un gerçekleştirilmesi amacıyla elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.

f. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanaklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair hukuki dayanaklar şu şekildedir:
YAPI KREDİ ve ATÖLYE’nin sunduğu https://finansingelecegi.com/ internet sitesi
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve KVVK’ya bağlı düzenlenen yönetmelikler

g. Kişisel Verilerinizin İşlenme ve Saklanma Süreleri Nedir?

YAPI KREDİ ve ATÖLYE, KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

h. Kişisel Veri Sahibi olarak sizin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili yazılı olarak başvurmanız halinde başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir

YAPI KREDİ’ye ilişkin başvurularınız https://finansingelecegi.com/ adresindeki yönlendirmeleri takip ederek YAPI KREDİ’ye iletebilirsiniz.

ATÖLYE’ye ilişkin olarak başvurularınızı info@atolye.io adresine göndereceğiniz bir e-posta ile iletebilirsiniz.